Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

Zlivice

Zlivice - letecká fotka

Dle dochované Pamětní knihy obce Zlivice, kterou počal psáti roku 1925 Josef Duda, ustanovený usnesením obecního zastupitelstva dne 9.10.1925 prvním kronikářem této obce, není známo jak osada Zlivice vznikla.

O vzniku a dějinách obce v úvodu dochované Pamětní knihy je mimo jiné zapsáno - citace: "Soudí se, že již v dávných dobách lidé se zde usadili, nalezše zde půdu úrodnou. Dějiny připomínají, že do konce 10.století okolí písecké náleželo mocnému tehdáž rodu Slavníkoviců, ze kterého pocházel druhý biskup Pražský sv. Vojtěch. Po vyvraždění rodu tohoto nepřáteli Vršovicí, připadlo panství jeho panovníkům českým. Za krále Zikmunda, který vyčerpal státní pokladnu výdaji na války husitské, aby sehnalo se pokladně něco peněz, prodány byly statky okolo Písku nejvyšším purkrabím Konrádem z Rabštejna městu Písku. Byla tedy zajisté i naše obec zbožím píseckým, což dokazuje spis: Dějiny Král. Kraj. města Písku n.Ot., který sepsal Dr. Aug. Sedláček, vydán 1911.

Dle něho obec Zlivice byla odedávna vesnicí patřící k Písku, majíc 7 osedlých statků a blízký, zaniklý Skrejšov po válce 30 leté, 3 statky.

Po odboji proti Ferdinandovi I. r. 1547 , jehož Písek zúčastnil se s jinými českými městy, města vydati musela panovníkovi tomuto své statky, tedy i ves Zlivice. Písku z 52 vesnic zbyly jen tři blízké.

R. 1549 uloženy do desk zemských statky prodané Adamovi Kocovi z Dobeše a Adamu Řepickému. Před bitvou na Bílé hoře 1620 Písek vybit až na 13 mužů, kteří na tajných místech se ukryli, okolí spustošeno. Pak přešla Čížová a s ní i Zlivice na rod Deymův a Černínův a koncem 18.století sňatkem na rod Lobkovicův, načež po zrušení roboty 1848 a zaplacení výkupného z ní po 30 letech, tj. 1878, stala se obec Zlivice úplně volná, samostatná.

Kronikář měl příležitost prohlédnouti staré pozemkové knihy v Písku z r. 1728, dle nichž majetek a povinnosti občanů, kteří byli té doby majiteli usedlostí či gruntův a chalup, tuto podává - byly zde té doby grunty:Hronovský, Čertovský, Kosmovský, Maňhalovský, chalupy: Heřmanovská, Ševcovská, Kolářovská, Hanzalovská, Vláškovská, Dobrovská.

Roku 1785 bylo zde 14 domů, r. 1837 již 23 domy a 181 obyvatel, r. 1843 pak 24 domy a 222 obyvatel, r. 1857 bylo zde 25 domů a 295 obyvatel, r. 1869 bylo 32 domů a 288 obyvatelů, r. 1880 36 domů a 315 obyv."

 

Další zápisy uvádějí - citace:

"Obec Zlivice přifařena ke kostelu Sv.Jakuba st. v Čížové, který byl postaven v 16.století. Od prvopočátku byly Zlivice přiškoleny k Čížové. Kdy škola zde zařízena, nelze určitě říci. Jisto však jest,že v druhé polovici 18.století za vlády císařovny Marie Terezie - vládla od r. 1740 do 1780 - zde již stála dle tehdejšího zákona, jenž zněl: "Kde kostel-tam budiž i škola!"

"Podle usnesení ze dne 13. listopadu 1924 jméno obce opraveno dle zákona ze dne 14. dubna 1920, vládního nařízení ze dne 25. srpna 1921 a vynesení ministerského ze dne 23. června 1923 na "Zlivice", jak František Palacký též užívá". Psávalo se dříve "Slivice, Sliwitz". Na mapě v Pražském hradě z r. 1727 nalezeno též jméno "Slibice."