Obec Čížová
Obec Čížová
Jihočeskou vesnicí roku 2010 se stala Čížová na Písecku

Aktuality »

Územní studie »

Územní plán Čížová »

Dotace »

Volby do EU parlamentu 2024 »

Elektronická úřední deska »

Ztráty a nálezy »

Užitečné odkazy »

Napsali o nás »

Informace o zahájené stavbě kanalizace

Vážení občané,

rád bych vás informoval, že po několikaleté snaze se nám podařilo získat dotaci na stavbu centrální čistírny odpadních vod (ČOV) a optimalizaci kanalizace v Čížové, Zlivicích a v Nové Vsi. Tato stavba již byla v minulých dnech zahájena.

Kde se bude stavět? Stavba centrální ČOV s kapacitou 1 000,- EO (ekvivalentních obyvatel) bude pod kravínem zemědělského družstva ve Zlivicích. Do této ČOV budou svedeny splaškové vody ze všech objektů z Čížové, Zlivic a Nové Vsi (mimo samot a odlehlých částí). Nová oddílná kanalizace se bude stavět zejména ve starší zástavbě. Lokality Nad nádražím, Chmelnice, barevné i staré řadovky a lokalita Pod školou již mají oddílnou kanalizaci vybudovanou, zde se pouze přepojí koncové šachty stávající kanalizace.

Kdy se bude stavět? Stavba ČOV a hlavního přivaděče ve Zlivicích již započala. Další etapou v září a říjnu bude lokalita pod pekárnou a okolo Zlivického rybníka, následně zbylá část Zlivic. Hlavní průtah Čížové budeme zahajovat na jaře 2023, a dále budou následovat místní komunikace v okolí obecního úřadu. Dle harmonogramu bychom stavbu v Nové Vsi zahájili rádi v létě 2023. Celá stavba včetně uvedení do zkušebního provozu by měla být zrealizována nejpozději na konci ledna 2024. Nelze vyloučit drobné změny harmonogramu.

Co se bude stavět? V rámci projektu postavíme centrální ČOV, hlavní kanalizační stoky a přípojky na hranici soukromých pozemků. Následně všechny komunikace zaasfaltujeme.

Přínos pro občany: Po zahájení zkušebního provozu se všechny objekty přepojí na novou oddílnou kanalizaci a občané vyřadí svoje domovní čistírny, septiky a jímky. Odpadnou nám občanům náklady na pořízení a provoz domovních čistíren, náklady na jejich údržbu a elektrickou energii, nebudeme muset vyvážet jímky a septiky. Předpokládám, že se i výrazně zlepší kvalita vody v našich rybnících.

S čím potřebujeme pomoci od občanů? Až se budeme blížit se stavbou k Vašemu objektu, dostanete do schránky "Kartu Vaší kanalizační přípojky" ve které Vás požádáme o určení přesného místa stávající kanalizační přípojky a zapsání její hloubky. Následně Vás navštívím společně se stavbyvedoucím a určíme místo kontrolní šachty na hranici obecního pozemku. Při stavbě kanalizačních stok se nebudete zatím přepojovat. K vlastnímu připojení na novou kanalizaci budete vyzváni až po zahájení provozu centrální ČOV, předpokládáme, že to bude ve druhé polovině roku 2023. Je velmi důležité, abyste správně určili místo a hloubku Vaší stávající kanalizační přípojky, aby bylo připojení v druhé polovině příštího roku bezproblémové.

Co je dále důležité? Přesně určit místo, kde má obec vybudovat revizní šachtu pro Vaši přípojku a připravit se na přepojení do nové kanalizace. Do nové oddílné kanalizace nesmí být zaústěny okapy s dešťovou vodou.

Budou dopravní omezení? Ano, stavba kanalizačních stok si vyžádá uzavírky. Budou projednány a schváleny Policií ČR a objížďky na nezbytně nutnou dobu budou řádně označeny. Zajistíme pro Vás plnohodnotnou autobusovou dopravu s mimořádným jízdním řádem. Prosím Vás o trpělivost při objížďkách, musíme stavbu zrealizovat.

Budu Vás včas informovat, až se bude stavba blížit k Vašemu objektu a pomůžeme Vám s připojením. Po stavbě již nebudete muset řešit problémy s likvidací a čištěním odpadních vod, obec to za vás zajistí.

Ing. Tomáš Korejs v.r.
starosta obce

Přehledová mapa nové kanalizace »